Hyra ut/Flytta

Vad gäller när du vill hyra ut i andra hand, eller överlåta din bostadsrätt?

Andrahandsuthyrning

Du har rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand under en tid då du själv inte har möjlighet att använda lägenheten. Se nedan vilka omständigheter som godkänns.

Hur gör jag?
Du fyller i en ansökan och lämnar till vår vicevärd på HSB – antingen genom vanligt post eller enklast besöka HSB’s kontor.

För att du skall få hyra ut din lägenhet i andra hand behöver du styrelsens samtycke. För att denna administration ska gå snabbare för dig och för att avlasta styrelsens arbete låter föreningen vicevärden på HSB sköta och godkänna alla ansökningar.

Vidare läsning om att hyra ut i andra hand
Läs mer om hur andrahandsupplåtelse funkar och vad du ska tänka på när du hyr ut din bostadsrätt. Sedan februari 2013 har lagen uppdaterat: Läs mer om vad som gäller sedan februari 2013.

Detta accepteras för andrahandsupplåtelse

  • Studier på annan ort
  • Arbete på annan ort
  • Militärtjänstgöring
  • Fängelsevistelse
  • Provboende med partner – max 1 år!
  • Föräldrar som har köpt lägenhet till sina barn (dock kan föräldrarna inte räkna med att få tillåtelse att hyra ut lägenheten till någon annan än sina egna barn).
  • Sjukdom som medför längre tids vistelse på sjukhus eller vårdhem.

———————————————

Överlåtelse

Ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom köp skall upprättas skriftligen och skrivas under av säljare och köpare. Köpehandlingen skall innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt priset. Motsvarande uppgifter skall gälla vid byte eller gåva.

När en bostadsrätt överlåtits måste den nya innehavaren antas som medlem för att han skall kunna utöva bostadsrätten, d.v.s. nyttja lägenheten.

Ansökan om in- och utträde som medlem i föreningen skall göras skriftligen och lämnas till HSB tillsammans med ett exemplar av överlåtelseavtalet. Ansökningsblanketter kan du få på föreningsexpeditionen eller hämta på sidan ”Blanketter”

Enligt föreningens stadgar är styrelsen skyldig att utan dröjsmål, dock senast inom två (2) månader från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap.

I normalfallet behandlas en ansökan om medlemskap inom fyra veckor.

En medlem kan endast antas om han kommer att använda lägenheten för sitt permanentboende. Där förälder går in och bekostar köp av lägenhet men själv inte kommer att bo i denna skall barnet i fråga minst äga 25%. Föreningen godkänner inte juridisk person som köpare/ägare.

Föreningen tar i samband med överlåtelse av bostadsrätt ut en överlåtelseavgift som skall betalas av den överlåtande bostadsrättshavaren. Överlåtelseavgiften motsvarar 2,5 % av gällande basbelopp.