Hyra ut eller flytta

Andrahandsuthyrning

Du kan ansöka om att få hyra ut din lägenhet i andra hand under en tid då du själv inte har möjlighet att använda bostaden. För att du skall få hyra ut i andra hand behöver du styrelsens godkännande. Du fyller i en ansökan och och lämnar den i föreningens brevlåda på Paradisgatan 21. Läs mer här om andrahandsupplåtelse och vad du ska tänka på när du hyr ut din bostadsrätt. Tänk på att uthyrning via Airbnb inte är tillåtet.

Avgift vid uthyrning
BRF Berghell tar ut 10% av ett prisbasbelopp per uthyrning. Om uthyrningen endast gäller ett par månader, justeras avgiften till per månad. Denna avgift rekommenderas att inkluderas i hyran mellan medlem och hyresgäst.

Överlåtelse

Ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom köp skall upprättas skriftligen och skrivas under av säljare och köpare. Köpehandlingen skall innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt priset. Motsvarande uppgifter skall gälla vid byte eller gåva.

När en bostadsrätt överlåtits måste den nya innehavaren antas som medlem för att han skall kunna nyttja bostadsrätten. Ansökan om in- och utträde som medlem i föreningen skall göras skriftligen och lämnas till HSB tillsammans med ett exemplar av överlåtelseavtalet. Enligt föreningens stadgar är styrelsen skyldig att utan dröjsmål, dock senast inom två månader från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap.

En medlem kan endast antas om han kommer att använda lägenheten för sitt permanentboende. Där förälder går in och bekostar köp av lägenhet men själv inte kommer att bo i denna skall barnet i fråga minst äga 25%. Föreningen godkänner inte juridisk person som köpare/ägare.

Föreningen tar i samband med överlåtelse av bostadsrätt ut en överlåtelseavgift som skall betalas av den överlåtande bostadsrättshavaren. Överlåtelseavgiften motsvarar 2,5 % av gällande basbelopp.