Välkommen på årsstämma & årsredovisning

Välkommen på föreningsstämma för BRF Berghell 

Datum:        2021-05-20

Tid:             kl 19.00

Plats:             Föreningens gård 

Föreningens årsredovisning finns att tillgå på föreningens hemsida och kommer även att distribueras i fysisk form vid stämmotillfället. Önskar du ett fysiskt exemplar innan stämman, vänligen kontakta styrelsen. 

Väl mött önskar styrelsen 


Dagordning: 

 1. Stämmans öppnande 
 2. Val av stämmoordförande 
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd 
 5. Godkännande av närvarorätt vid föreningsstämman 
 6. Fastställande av dagordning 
 7. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 8. Val av minst två rösträknare 
 9. Fråga om kallelse behörigen skett 
 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning 
 11. Genomgång av revisorernas berättelse 
 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
 13. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
 14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 15. Beslut i fråga om arvoden
 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
 17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter 
 18. Presentation av HSB ledamot 
 19. Beslut om antal revisorer och suppleanter 
 20. Val av revisor och suppleant 
 21. Beslut om antal antal ledamöter i valberedning 
 22. Val av valberedning samt valberedningens ordförande
 23. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB
 24. Övriga frågor
 25. Avslutning